[[sk]]INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV[[en]]INFORMATION REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING

[[sk]]SK Service spracúva Vaše osobné údaje na základe nasledovných právnych základov:[[en]]Your personal data are processed by SK Service, s.r.o. in accordance with the following legal bases:

[[sk]]SK Service zasiela Vaše osobné údaje nasledovným kategóriám príjemcov: [[en]]Your personal data are transmitted by SK Service, s.r.o. to the following categories of recipients: 

[[sk]]SK Service bude Vaše osobné údaje spracúvať počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu resp. ktorú od nej vyžadujú príslušné právne predpisy. [[en]]Your personal data will be processed by SK Service, s.r.o. only for as long as necessary to achieve the specified purpose and/or as required by applicable legal regulations.

[[sk]]SK Service v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie. SK Service nespracúva a neposiela Vaše osobné údaje mimo priestor Európskej únie. [[en]]SK Service, s.r.o. does not perform profiling or automatic decision-making in relation with your personal data. SK Service, s.r.o. does not process or transmit your personal data outside of the European Union. 

[[sk]]SK Service Vás ako dotknutú osobu informuje o Vašich nasledovných právach:[[en]]As a data subject, you are informed by SK Service of your following rights: 

[[sk]]Ako dotknutá osoba máte v súlade s §§ 21 a nasl. Zákona a článkami 12 a nasl. GDPR mnohé práva. Ide predovšetkým o právo na prístup k Vašim osobným údajom. V tejto súvislosti môžete od SK Service žiadať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúva. [[en]]As a data subject, in accordance with Articles 21 et seq. of the Act and Articles 12 et seq. of GDPR you have numerous rights. These include particularly your right to access your personal data. In this connection, you can request SK Service to confirm whether your personal data are processed by SK Service. 

[[sk]]Opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a námietky proti ich spracúvaniu môžete kedykoľvek žiadať na personálnom oddelení alebo zaslaním e-mailu na adresu  [[en]]You can request rectification, erasure or restriction of processing of your personal data, as well as lodge objections to their processing at any time by contacting HR department or by sending an email to

info@skservice.sk

[[sk]]. Rovnako tu môžete žiadať viac informácií k ochrane osobných údajov. [[en]]. There you can also request more information regarding personal data protection.